Årsmøte 2018

Årsmøte 2018 for Skarsdalen Vel ble avholdt 18. april på Vøyenenga skole i Bærum.

Innkalling og årsberetning

Innkalling til GF Skarsdalen Vel 2018_final.pdf

Protokoll

Protokoll fra GF 2018 Skarsdalen Vel.pdf

SKARSDALEN VEL

Org. Nr. 914 150 787

Gjeldende vedtekter

Sist endret på generalforsamlingen 18. april 2018.

§ 1 Velforeningen

Skarsdalen vel er en forening av hytteeiere i Skarsdalen og andre faste brukere av veiene i dalen. Andre personer kan også være medlem i foreningen for å støtte opp om foreningens formål i § 2.

§ 2 Formål

Foreningens formål er å verne om og fremme felles interesser for hyttefolket i Skarsdalen.

§ 3 Ledelse

Generalforsamlingen er velets høyeste myndighet. Mellom generalforsamlingene ledes foreningen av et styre på inntil 5 medlemmer. Generalforsamlingen velger leder og inntil 4 styremedlemmer for 2 år, samt revisor for 1 år. Styret konstituerer seg selv. Styret fører protokoll over sine møter, forhandlinger og beslutninger. Styret er meddelt prokura.

§ 4 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av april. Generalforsamlingen innkalles av styret med 2 ukers varsel. En lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig med de medlemmene som møter.

§ 5 Saksliste på ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen velger møteleder og referent. Ordinær generalforsamling skal behandle følgende saker: 1. Årsberetning. 2. Regnskap. 3. Budsjett og kontingent for kommende år. 4. Innkomne forslag. 5. Valg av styre, revisor og valgkomité i henhold til § 3 og 7. Valg skal foregå skriftlig hvis det foreligger flere forslag eller møteleder eller flertallet krever det.

§ 6 Forslag fra medlemmer

Forslag til saker som medlemmer ønsker behandlet av generalforsamlingen må i sin helhet være styret i hende innen utgangen av desember.

§ 7 Valgkomité

Valgkomitéen skal innstille til generalforsamlingen leder og styremedlemmer som er på valg samt revisor. Valgkomitéen velges av generalforsamlingen.

§ 8 Vedtektsendring

Vedtektsendring kan bare vedtas av ordinær eller ekstraordinær generalforsamlingen med 2/3 flertall. Styrets forslag sendes medlemmene sammen med innkallingen.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret eller minst 10 % av medlemmene finner det nødvendig. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle de sakene som er ført opp i innkallingen. For øvrig gjelder de samme regler som for ordinær generalforsamling.

§ 10 Medlemskontingent

Medlemskontingent og andre avgifter fastsettes av generalforsamlingen og betales årlig, forskuddsvis innen utgangen av november. Medlemskontingent og andre avgifter gjelder pr. hytte.