Aktuelt 2019

Notat fra møte med Rådmann, Flå kommune 5. juni 2019 angående sak om eiendomsskatten

Roar Haaland Johansen - Juni 2019

Til stede på møtet: Vidar Tollefsen - Styreleder Høgevarde, Roar Haaland Johansen - Styreleder Skarsdalen Vel, Odd Egil Stavn - Rådmann Flå kommune

Bakgrunn: Vidar ringte Rådmann og ønsket møte rundt eiendomsskatt og diskusjon rundt hva som ansees å ha et avvik i vurderingsgrunnlaget mellom hytter og boliger i Flå.

Møtet:

Ble avholdt kl 12:00 på rådhuset og varte i ca 1,5 timer.

 • Rådmannen orienterte om at kommunen har unnlatt å innføre eiendomsskatt så lenge det var mulig. De ønsker en dialog og ønsker å unngå rettssak så langt det er mulig.

 • Rådmannen informerte om hva eiendomsskatten har muliggjort:

  1. Ny stilling på 60% for å styrke legestanden i kommunen

  2. Nye brannbiler for bedre å betjene hyttemarkedet

  3. Et infrastrukturfond som vel og organisasjoner kan søke om midler 2 ganger i året for eksempel lavoer i Skarsdalen, Sykkelstier etc.

  4. Styrket hjemmehjelp tjeneste som hyttefolk kan benytte

  5. Jobber frem en sti og løypeplan for kommunen som vil sikre skiløyper og bedre tur og stiutbygging, ferdig om ca 2 år

  6. Skilting i kommunen

  7. Beredskapssystem for hurtig varsling i forskjellige områder av kommunen via sms ved brann, snøskred etc

 • Det ble fremlagt forslag om et Hytteråd som har mandat til å diskutere aktuelle saker og være delaktig i videre planlegging i kommunen som berører hyttefolket i fremtiden. Dette ble meget positivt mottatt av kommunen og vi vil høre fra Rådmannen innen kort tid.

 • Det er ca 15 velforeninger i Flå, og tanken er at styreledere er medlemmer i dette rådet for å representere sitt vel.

 • Fakta rundt taksering av hytter:

  1. Kommunen føler de har valgt et system som ikke kostet for mye, men ivaretar de fleste hytteeiere med en rettferdig takst. Alle som har ligningsverdi høyere enn markedspris må klage da de vil få justert skatten.

  2. Noen vi betale mer, noen vil betale mindre, men de opprettholder prinsippet om at snittet er akseptabelt.

  3. Kommunen har benyttet data fra 2012-2017 for verdifastsettelse og denne verdien er fast i 10 år.

  4. Norges Hytteforbund ved Trond Hagen har gjennomgått alle salg av hytter og boliger i Flå, og roten til diskusjonen er at satsen for hytter er 34% høyere enn for boliger i Flå.

  5. Rådmannen skal se på dette, da han mener det er noen salg av boliger med lav salgsverdi som kan forklares og ikke er en del av snittet.

  6. Vi ble enige om å se på 2019 og vurdere om trenden fortsetter å øke, for å diskutere en ny verdisetting.

  7. Prinsipielt er ikke kommunen klar til å endre sitt standpunkt i dag.

 • Rådmann skal vurdere om soneinndeling oppløst i gårds-/bruksnr kan gjøres tilgjengelig.

 • Man avventer en eventuell etablering av Hytteråd for videre oppfølging av eiendomskatten.

Klage på eiendomsskatten i Flå

Mars 2019

Den 11.04.2018 sendte leder av Skarsdalen Vel inn en fellesklage på vegne av en gruppe hytteeiere (93 navngitte hytteeiere med gnr/bnr-og privatadresse). Dette var dermed en gruppe hytteeiere som fremsatte en likelydende klage over eiendomsskatten. Disse hytteeiere har ikke fått formelt svar fra kommunen på sin klage. Kommunen har via telefon derimot poengtert at argumentene ikke holder faglig nivå og at kommunen ikke ville behandle klagen da Skarsdalen Vel ikke er skattepliktig. Det er riktig at Skarsdalen Vel ikke er skattepliktig og dermed ikke kan klage, men det var heller ikke Skarsdalen Vel som klaget, men lederen i Skarsdalen Vel som koordinerte en felles klage på vegne av 93 hytteeiere (som riktignok alle er medlemmer i vellet). De 93 navngitte hytteeiere forventer å få vurdert sin klage med individuelle svar fra kommunen. Skriftlig klage krever skriftlig svar med opplysning om hvilke rettigheter klageren har etter mottak av svaret.

Det er nå sendt ut ny klage fra mange medlemmer i vellet og følgende argumentasjon har blitt lagt til grunn for klagen:

Som hytteeier i Flå kommune er vi av den oppfatning at kommunenes retningslinjer for taksering med hensyn på eiendomsskatt medfører at fritidseiendommene gjennomgående takseres høyere, og dermed beskattes hardere, enn helårsboliger. Samtidig anser vi at kommunens rammer og retningslinjer, samt måten kommunen praktiserer disse på, utgjør et brudd på det ulovfestede likhetsprinsippet.

Norges Hytteforbund (NHF) har foretatt en undersøkelse for Flå kommune som underbygger at de to eiendoms-typene faktisk blir forskjellsbehandlet. NHF gjennomgikk alle frie salg i 2018 og sammenlignet boligens eiendomsskattetakst med boligens faktiske omsetningsverdi iht §8 A-2 i eiendomsskatteloven. Undersøkelsen viste at fritidsboliger i gjennomsnitt ble taksert 34 % høyere enn helårsboliger. Kommunens retningslinjer er altså utformet på en slik måte at takstene for fritidseiendommer gjennomgående utgjør en større andel av faktisk markedsverdi enn takstene for helårsboliger noe som utgjør et brudd på likhetsprinsippet. Takstene på fritidseiendommene ligger nærmere opp til reell markedsverdi enn hva som er tilfellet for boligeiendommer.