Info: Skarsdalen Vel

Skarsdalen Vel

Skarsdalen vel er en forening for hytteeiere i Skarsdalen og andre faste brukere av veiene i dalen. Andre personer kan også være medlem i foreningen for å støtte opp om foreningens formål. Foreningens formål er å verne om og fremme felles interesser for hyttefolket i Skarsdalen.

Kontakt epost: post@skarsdalenvel.net eller bruk dette kontaktskjemaet.

Organisasjonsnummer: 914 150 787

Kontonummer: 1503 63 93510.

Vipps: 530416

Medlemsavgiften til Skarsdalen Vel er for tiden kr. 350,- pr år. 

Kvittering for betalt medlemsavgift gjelder også som fiskekort i Svangtjern.

Årsmøtet 2022 - Årsmøtet 2021 - Årsmøtet 2020 - Årsmøtet 2019 - Årsmøtet 2018 

Medlemskap i Skarsdalen Vel

Du kan melde deg inn og ut av Skarsdalen Vel, registrere tilknyttede medlemmer eller adresseendringer ved å fylle ut dette skjemaet. Hold oss oppdatert!

Styret i Skarsdalen Vel 2020

Leder og kasserer: Roar Haaland Johansen ( rjjohansen@hotmail.com )

Styremedlem: Hege Lie ( hege.lie@akerbp.com - Mobil: 99550675)

Styremedlem og web-ansvarlig: Jan Egil Melvik ( post@skarsdalenvel.net - Mobil: 97715355)

Styremedlem: Bjørn Axel Gran (familie@schmitt-gran.net)

Revisor: Hans Jørgen Mikkelsen

Valgkomite: Ketil Omberg og Kristin Eidal

Interessegrupper i Skarsdalen

Hege Lie (Styrets representant - hege.lie@akerbp.com - Mobil: 99550675)


Leder og styrets representant: Bjørn Axel Gran, H12 ( familie@schmitt-gran.net )

Marianne Hagelsteen Kvien ( mh_kvien@yahoo.no )

Astrid B. Hannestad ( astrid.b.hannestad@gmail.com )


Leder og styrets representant: Roar Haaland Johansen, Damtjern ( rjjohansen@hotmail.com )

Øystein Valdal, H12 ( oeystov@online.no )

Jan Egil Melvik, H8 ( jan.egil@melvik.no )

Karsten Ekeren, Skarseter ( ekeren@online.no )

Ketil Omberg, Skarseter ( ketilomb@online.no )

Annemor Falla ( annemor@ff-nor.com )


Arne Herberg

SKARSDALEN VEL

Org. Nr. 914 150 787 

Gjeldende vedtekter

Sist endret på generalforsamlingen 18. april 2018.

§ 1 Velforeningen

Skarsdalen vel er en forening av hytteeiere i Skarsdalen og andre faste brukere av veiene i dalen. Andre personer kan også være medlem i foreningen for å støtte opp om foreningens formål i § 2.

§ 2 Formål

Foreningens formål er å verne om og fremme felles interesser for hyttefolket i Skarsdalen.

§ 3 Ledelse

Generalforsamlingen er velets høyeste myndighet. Mellom generalforsamlingene ledes foreningen av et styre på inntil 5 medlemmer. Generalforsamlingen velger leder og inntil 4 styremedlemmer for 2 år, samt revisor for 1 år. Styret konstituerer seg selv. Styret fører protokoll over sine møter, forhandlinger og beslutninger. Styret er meddelt prokura.

§ 4 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av april. Generalforsamlingen innkalles av styret med 2 ukers varsel. En lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig med de medlemmene som møter.

§ 5 Saksliste på ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen velger møteleder og referent. Ordinær generalforsamling skal behandle følgende saker: 1. Årsberetning. 2. Regnskap. 3. Budsjett og kontingent for kommende år. 4. Innkomne forslag. 5. Valg av styre, revisor og valgkomité i henhold til § 3 og 7. Valg skal foregå skriftlig hvis det foreligger flere forslag eller møteleder eller flertallet krever det.

§ 6 Forslag fra medlemmer

Forslag til saker som medlemmer ønsker behandlet av generalforsamlingen må i sin helhet være styret i hende innen utgangen av desember.

§ 7 Valgkomité

Valgkomitéen skal innstille til generalforsamlingen leder og styremedlemmer som er på valg samt revisor. Valgkomitéen velges av generalforsamlingen.

§ 8 Vedtektsendring

Vedtektsendring kan bare vedtas av ordinær eller ekstraordinær generalforsamlingen med 2/3 flertall. Styrets forslag sendes medlemmene sammen med innkallingen.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret eller minst 10 % av medlemmene finner det nødvendig. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle de sakene som er ført opp i innkallingen. For øvrig gjelder de samme regler som for ordinær generalforsamling.

§ 10 Medlemskontingent

Medlemskontingent og andre avgifter fastsettes av generalforsamlingen og betales årlig, forskuddsvis innen utgangen av november. Medlemskontingent og andre avgifter gjelder pr. hytte.