Årsmøte 2013

GF 2013 innk.pdf

2013 Generalforsamling, referat

Referat fra generalforsamling i Skarsdalen Vel

TIRSDAG 12. mars 2013 KL.1830

KORSVOLLHUSET

Langåsveien 18, Oslo

1. GODKJENNING AV INNKALLING

Vedtak: Godkjent uten kommentarer.

2. KONSTITUERING

Styrets formann valgt som ordstyrer. Styrets sekretær Hans Jørgen Mikkelsen som referent. Det er innlevert 28 stemmeberettigete, derav 2 med tilhørende fullmakter.

Vedtak: Generalforsamlingen konstituert uten kommentarer.

Kontroll etter GF av de 28 adgangsslippene viste at 22 hytteeiere hadde betalt medlemskonting- ent for 2013, mens 6 ikke hadde betalt.

3. ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 07.03.2012 TIL 12.03.2013

Årsberetning ble gjennomgått i tråd med innkallingen.

Ref 3.2 Løyper og stier

Viggo Henriksen orienterte om løypelaget og støtten fra diverse bidragsytere og fond. Videre om bruk av og, investering i utstyr, utvidelse av løypenettet i henhold til innkalling. Det arbeides nå

med organisering av løypelaget. Pr i dag skal organiseringen oppfattes som et interimsstyre. For

øvrig henvises til innkallingen. Det ble etterlyst bedre merking på fjellet.

Ref 3.4 Påskeskirenn Se innkallingen.

Ref 3.5 Harehopp

Besøkende kan ikke forvente å finne ved på hytten, men må ha med ved selv.

Ref 3.6 WEB-sider

Ingen spesielle kommentarer. Hjemmesiden må ryddes for gammel info og oppdateres med nytt stoff.

Ref 3.7 Turkart

Kartsalg går fortsatt. Reservene minker, men det er en del kart igjen.

Ref 3.8 Damtjernhallin renseanlegg

Det ble referert til vedlegg og styrets prøver. Ulike årsaker til lukt og andre sjener ble diskutert.

Det ble påpekt at Vassfarfjellet Hytteutvikling AS har konsesjon på å drive renseanlegget. Slik

sett er konsesjonen en sak mellom dette firma og kommunen. Avtalen går mellom den enkelte

hytteeier og dette firma. Skarsdalen vel er ikke part i saken når det gjelder selve renseanlegget.

Men forurensing i form av lukt og utflytende kloakkvann er sjenerende for mange. Velet må der-

for følge med på at kommunen påser at firmaet gjennomfører pålagte tiltak for å hindre slik for-

urensing. Se vedtak 6.2.1.

1 av

Ref 3.9 Veier

Ref 3.9.1 Veiavtale

Det ble orientert om status på veiavtalen og innspill fra Veilaget om øking av veiavgiften.

Styret har nå fatt tak i veiregnskapet for 2012. Det har vist seg å være nødvendig for styret å gå direkte til Hallingregnskap for å få det, siden veilaget ikke sender det til oss. Regnskapet viser at

det er innbetalt både tømmeravgift og tomteavgift i 2012. Slikt sett kan vi si at veiavtalen oppfylt,

selv om styret har kommentarer og spørsmål til noen av postene. Medlemmene kom med ulike innspill, men det ble ikke endelig konkludert utover vedtak 6.2.2 og 6.2.3.

Ref 3.9.2 Plikt til å betale veiavgift

Det er styrets klare oppfatning at alle brukere av veien er pliktig å betale veiavgift. Styret har kon-

taktet Hytteforbundets jurist som har bekreftet dette. Det ble påpekt fra salen at det er meget vik-

tig at Veilaget overholder sine forpliktelser. Den eksisterende avtalen ble diskutert.

Ref 3.9.3 Forholdet til veiloven §§ 54 og 55

Hytteforbundets jurist har bekreftet at den eksisterende avtalen kan benyttes hvis velet ønsker dette.

Et medlem viste til at samvirkeloven kan innebære konsekvenser for organiseringen rundt veiene

i Skarsdalen. Utdrag fra et rundskriv fra Norges Skogeierforbund sier blant annet:

"Da samvirkeloven ble vedtatt, ble det gitt en 5 års frist for å tilpasse seg lovens bestemmel-

ser. Dette innebærer at veglag som har begrenset ansvar og er registrert med organisasjons-

formen BA i Brønnøysundregistrene, nå må velge om de ønsker å videreføre denne organisa-

sjonsformen ved å gå over til samvirkeforetak, eller om de ønsker å endre organisasjonsform.

Veglag med organisasjonsformen BA som ikke ønsker å gå over til samvirkeforetak, må i så

fall legges ned. Deretter må det stiftes et nytt veglag med ønsket organisasjonsform. Berørte

veglag har fått et varsel om dette fra Brønnøysundregistrene."

GF anbefaler at styret tar kontakt med Veilaget og ber om å bli med i veistyret som en del av den pågående organisasjonsendringen.

Det ble påpekt at dette kan kreve bistand fra medlemmene pga noe merarbeid.

4. REGNSKAP 2012

Regnskapet ble gjennomgått sammen med årsak til avvik i forhold til budsjett.

Vedtak: Regnskap ble godkjent.

5. FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR 2014 OG BUDSJETT FOR 2013

Styret la fram et forslag om uendret kontingent, samt budsjett for 2013 i samsvar med innkalling-

en. Det ble anbefalt at man forsøker å få flere medlemmer i velet. Det er et stort potensial da

mange hytteeiere ikke er medlemmer.

Vedtak: Kontingenten og budsjettet ble vedtatt.

6. INNKOMNE FORSLAG

Styret har ikke mottatt forslag fra medlemmene.

Ref 6.2 Forslag fra styret

Ref 6.2.1 Damtjernhallin renseanlegg: Styrets forslag: Styret viser til omtalen av saken i pkt 3.8 og vedlegg 3.8. Styret tar tilsynsrapporten med vedlegg til etterretning, og forutsetter at den gir tilstrekkelig grunnlag for at utbygger Vassfarfjellet Hytteutvikling AS skal utbedre og fullføre ren-

seanlegget i samsvar med utslippstillatelsene fra 15.8.1991 og 29.6.2006. Det nye styret bør føl-

ge med på utviklingen ut fra de gitte tidsfristene for arbeidene, i første omgang ved å drøfte sa-

ken på møte med kommunen i løpet av første halvår 2013.

Styret foreslår at generalforsamlingen tar dette til etterretning.

Forslaget ble vedtatt med følgende tillegg: Styret skal videre følge opp kommunens vedtak.

Ref 6.2.2 Veiavtale: Styrets forslag: Styret viser til omtale av saken under pkt 3.9.1. Veiavtale. Ut fra dette finner styret at det ikke er grunnlag for å fremme noe forslag om ny veiavtale. Uan- sett må veilaget oppfylle sin del av veiavtalen før eventuell reforhandling kan komme i gang.

Veiavtalen for perioden 2011-2012 gjelder videre til den blir reforhandlet eller sagt opp. Eventuel-

le forslag om å ta saken opp igjen på GF 2014 må fremmes til styret innen 31.12.2013, jf vedtek-

tene § 5.

Styret foreslår at generalforsamlingen tar dette til etterretning.

Forslaget er tatt til etterretning med følgende tillegg: Styret tar kontakt med Veilaget for å presise- re at avtalen må overholdes på alle punkter.

Ref 6.2.3 Forholdet til veiloven §§ 54 og 55

Styrets forslag: Styret viser til omtale av saken under pkt 3.9.3. Styret ser at Hytteforbundets re- degjørelse av de formelle sidene ved saken bekrefter de opplysningene Vegdirektoratet tidligere

har gitt til styret. Ut fra dette ser styret ingen grunn til å forfølge saken videre.

Styret foreslår at generalforsamlingen tar dette til etterretning.

Vedtatt med følgende tillegg: Manglende betaling fra brukerne tas opp med Veilaget og må av- klares snarest. Organisasjonsendring, ref 3.9.3 avklares i styret og tas opp med Veilaget.

7. VALG I HENHOLD TIL VEDTEKTENE

Styret (valgperiode 2 år):

Leder:

Styremedlem: Ketil Omberg, Kolsås Gjenvalg

Styremedlem: Einar Gjestrum, Rykkinn Ny

Styremedlem: Daniel Berg, Oslo Ny

Styremedlem: May Helen Reppe, Rælingen Ny

Styremedlem: Annemor Falla, Oslo Ikke på valg

Revisor: Ulf Terje Olsen, Drøbak

Valgkomitéen:

Hans Jørgen Mikkelsen, Asker Ny

Viggo Henriksen, Jar Ny

Fridtjov Tjemsland, Oslo Ny

Takk for fremmøtet og engasjementet.

Styret ønsker alle en riktig god vinter på fjellet!