Fullt navn kreves, anonyme innlegg vil bli slettet.

Skriv nytt innlegg


Lisbeth Raiby, 6. oktober 2015 11:24
Takk for rask tilbakemelding og takk for hyggelig tjeneste. JH4K
Tom Helgesen, 6. oktober 2015 10:43
Avissystemet fungerer ikke. Alle som kjører forbi bommen i Gulsvik bør se om det er noe post/aviser som kan bringes med opp til Skarseter/Damtjern. Egentlig et helt suverent system hvis det fungerer, men det gjør det altså ikke. I høstferien sist uke lå det mange aviser fra flere dager tilbake i kassa nede i Gulsvik. I den samme perioden hadde mange titalls hytteeiere passert den samme bommen. Gidder de ikke ta med avisene opp for andre, eller er de rett og slett ikke klar over systemet?
Lisbeth Raiby, 1. oktober 2015 12:32
Har merket meg at web-kameraet har sluttet å ta bilder. Siste bilde er fra 15.09.2015. Betyr det at tjenesten er lagt ned?
Bjørn Axel Gran, 27. september 2015 23:13
Harehoppgruppa inviterer alle til en mini veddugnad for Harehopp. Hvis alle som går på besøk tar med noen vedkubber i sekken og legger igjen på Harehopp så er det ved der for folk som må søke ly. Ved kan først kjøre opp når det blir skuterføre. Etter helgens sekker så er nå vedkørya full, men det trengs mer.
Ole Peder Nordheim, 18. september 2015 14:47
Det er lagt ut spørsmål på gjestesiden om hvorvidt Vassfarfjellet løypelag vil fremme innsigelser mot den nye arealplanen for Flå kommune som ligger ute til høring. Løypelaget har fremmet innsigelser mot hvilke hensyn styret i løypelaget mener må tas i planen for å ivareta nåværende og fremtidig utvikling av sti og løypenettet i det berørte område. Vi har ikke funnet det riktig at løypelaget, som samarbeider tett med kommune og alle grunneiere i området, å mene noe de konkrete arealer og hyttefelt som er tatt inn i planen. Etter en del innledende betraktninger konkludere løypelaget sin innsigelse med: "Merknader til arealplanen: 1. Finansiering av investeringer og drift av høykvalitets skiløyper må fortsatt påregnes å være avhengig av at hytteeiere bidrar. Erfaring fra de fleste løypelag er at alt for få hytteeiere bidrar i finansieringen, til tross for at de fleste hytteeiere benytter løypene. Ved salg av tomter i den nye arealplanen bør det ligge en plikt til å kjøpe andel i løypelaget og bidra med årlig driftsstøtte. Flere av grunneierne i Vassfarfjellet løypelags område har allerede lagt inn dette i sine tomtepriser. 2. Dersom utbygging av nye hyttefelt kommer i konflikt med det eksisterende løypenettet bør utbygger pålegges å dekke kostnadene ved omlegging av løypenettet og bygge under-/overganger for løypenettet der eventuell veikryssinger blir nødvendig. 3. Ved planlegging av nye hyttefelt i kommuneplanen bør utbygger pålegges å planlegge «korridorer» for løypenettet gjennom feltene slik at hyttene får kortest mulig vei til de oppkjørte løyper. 4. Det bør planlegges og etableres kryssningspunkt mellom alpinanlegg og skiløyper på hensiktsmessige steder i forhold til der det vil være naturlig å utvikle løypenettet videre. Vassfarfjellet løypelag håper Flå kommune vil vektlegge tilrettelegging for turstier og skiløyper i det videre arbeid med arealplanen. Løypelaget inviterer kommunen til videre dialog om utvikling av et godt sti- og løypenett slik at kommunens og løypelagets felles målsetting på dette området kan ivaretas best mulig." Brevet i sin helhet vil bli lagt ut på løypelagets hjemmeside og det vil forøvrig bli informert om dette i etterkant av den formelle agenda ved årsmøtet i løypelaget ved Thon hotell Bjørneparken i Flå lørdag den 19 sep kl 1600.
Per T. Eikeland, 4. september 2015 11:58
VIL LØYPELAGET ELLER VELET REAGERE PÅ KOMMUNEPLANEN? Forslaget til ny kommuneplan for Flå vil medføre en sterk forringelse av turområdet vårt. Skituren fra Damtjern mot Veneli og rundt Veslefjell kommer til å krysse brøytete veier og gå gjennom tettbygde hytteområder. Skituren fra Damtjern over mot rundturen rundt Veslefjell er den desidert mest brukte skiløypa for 260 hytter i Skarsdalen og et lignende antall hytter i Veneli-skogen. Det er særlig utbygging av H35 (951 daa) og H36 (271 daa) som vil medføre en sterk forringelse av denne hovedløypa. De foreslåtte hytteområdene H35 og H36 ligger på nordøst-siden av hovedløypa mellom Skarsdalen og Veneli.  Hyttefeltene H35 og H36 vil ligge i snaufjellet, tett opp mot Dyttholfjell og grenser mot Vassfaret landskapsvernområde. Disse hyttefeltene må betjenes av vinterbrøytede veier som krysser hovedløypa.Omlegging av hovedløypa slik at veikryssinger unngås, er praktisk talt umulig. Det betyr selvsagt en vesentlig redusert tur- og naturopplevelse å gå gjennom hyttefelt og krysse vinterbrøytede veier, i forhold til dagens situasjon hvor kontakten med urørt høyfjell og skogsterreng gir en fantastisk flott turopplevelse. De sterkt negative konsekvensene i forhold til hovedskiløypa for 5-600 eksisterende hytter, er ikke tatt med i de konsekvensene kommunestyret har fått seg forelagt. Med klare protester fra løypelaget og fra velstyret kan det være håp om at kommunestyret velger å ta hensyn til oss som allerede har hytter i kommunen og ikke går for en irreversibel nedbygging av de mest brukte, verdifulle turområdene. Hvis kommunen i det hele tatt vil ta hensyn til eksisterende hyttebefolkning må i det minste felt H35 og H36 tas ut av planen.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Neste side