Fullt navn kreves, anonyme innlegg vil bli slettet.

Skriv nytt innlegg


Roald Nes, 28. oktober 2014 22:02
I veiavtalen står det at rekneskap skal sendast velet innan utgangen av januar. Omberg har opplyst at styret har mottatt denne for 2013, men har ikkje gjort den kjend for velets medlemer. Den er heller ikkje etter direkte oppfordring lagt ut, jf. melding 26.10. (også sendt som e-post til leiar og web-redaktør). Etter dette framstår det som at styret bevist held tilbake informasjon av vesentleg karakter for medlemmene. Er ikkje overraska, men svært skuffa
Gry M. Jakobsen/Tom helgesen, 28. oktober 2014 15:25
Velforeningen har overhodet ingen myndighet til plutselig å omdefinere hva som er hovedvei eller ikke etter sitt eget forgodtbefinnende. Dette er det gamle, skriftlige avtaler på, så vedtaket på generalforsamlingen er selvsagt ikke gyldig. I følge vegloven skal utgiftene fordeles best mulig etter bruken av veien, så da er følgende krav ufravikelige etter vår mening: 1. Alle veiene som har vært inne i hovedveiavtalen må inn igjen. 2. Bomsatsen ved Gulsvik heves til kr. 120,- pr gang. 3. Det settes opp ny bom ved Skarseter mot Damtjern med sats kr. 60 pr. gang. 4. Årsavgiften avskaffes (er heller ikke nevnt i de gamle avtalene). Dette gir følgende regnestykke: kr. 120 x 6780 + kr. 60 x 4000 = 1 053 600 kr. Her er det regnet 4000 passeringer inn mot Damtjern (lavt anslag). Med ”normal” vinter skulle dette bli mer enn nok til både vinter- og sommervedlikehold etter gammel veiavtale. Det betyr at en hytteeier i Damtjern for eksempel, som er på hytta 30 ganger i året, må betale kr. 5400. En hytteeier ved Skarseter som er på hytta si 4 ganger i året, må da ut med kr. 480 kr. Rimelig og rettferdig spør du oss. Man skal selvsagt betale etter hvor stor belastning man har på veinettet, og det er også etter intensjonene i vegloven. Bompengesatsene kan reguleres fra år til annet, alt etter hva regnskapet fra veilaget viser. Et veilag skal ikke gå med verken overskudd eller underskudd sett over et visst antall år. Med denne ordningen hadde vi sluppet alle årlige diskusjoner om hvor mye årsavgiften skal heves og hvilke veier som er med i veiavtalen. Sistnevnte er som sagt definert i gamle avtaler.
Bjørn Axel Gran, 28. oktober 2014 14:51
Status Harehopp: (1) det er tomt for ved. Inntil det kan kjøres opp med scooter/dras på pulk oppfordres hevr enkelt til å ta med for eget forbruk + noen kubber ekstra. (2) dørklinka mangler en splint. Vær forsiktig når du åpner og lukker slik at håndtaket ikke detter ut.
Oddvar Hilleren, tlf 91399603, 27. oktober 2014 10:29
Styret i Skarsdalen Vel og Generalforsamlingen i samme Vel har dessverre ikke fulgt Velets formålsparagrafer . Det råder nå derfor full forvirring og kaos vedrørendene Veiavtalen mellom Skarsdalen Vel og Veilaget. Ingen , hverken grunneierne eller hytteeiere er tjent med den rådende situasjon. Veinettet som Veiavtalen skal gjelde for er omdefinert og derfor råder det nå fullt kaos. Skarsdalen Vel skal opptre på vegne av Velets medlemmer og ivareta deres interesser. Styret har i denne sak utvist dårlig skjønn og manglende kompetanse og kunnskap om Veiavtalen og dens innhold. Styret må derfor ta konsekvensen av dette og innkalle til enda en Generalforsamling der nytt styre må på plass. Det er maktpåliggende at Skarsdalen Vel forstår at Veinettet i Skarsdalen er et helhetlig veinett som alle hytteeiere er brukere av. Derfor skal det kun være en avtale som gjelder for det eksisterende veinett. Velets formål er å jobbe for at alle hytteeiere skal ha brøytet vei frem til sine hytter via eksisterende veinett. Det er ikke slik at styret eller generalforsamlingen plutselig kan omdefinere veinettet i Skarsdalen Nå står kanskje mer enn 100 av hytteeiere uten en brøyteavtale og vil ikke få brøytet vei frem til sine hytter. Dette er intet mindre enn tragisk og må tas tak i umiddelbart. Gjeldende praksis og kutyme har vært og skal være at alle hytteeiere som er knyttet til eksisterende veinett i Skarsdalen skal betale for brøyting og sommervedlikehold av veinettet ved å betale bomavgift og årsavgift. Årsavgiften skal være felles for alle hytteeiere. Denne saken må dersom den ikke kan løses bringes inn for Flå kommunes Forliksråd dersom man ikke klarer å komme frem til enighet. Undertegnede vil vurdere å stoppe innbetaling av vedtatt veiavgift da denne juridisk sett ikke kan betraktes som gyldig. En felles veiavgift for Veinettet slik det har vært og skal være vil ivareta alle parters interesser. Størrelsen på veiavgiften skal selvfølgelig vurderes og fastsettes etter forhandlinger mellom partene. Dessverre befinner vi oss nå i en uholdbar situasjon som vi må komme oss ut av snarest. Alle parter er tapere med den rådende situasjon. Det må nå mobiliseres til en ny generalforsamling og styret bør kontakte en advokat for å få juridisk bistand til å løse den oppståtte situasjon. Skarsdalen Vel og dens medlemmer
Roald Nes, 26. oktober 2014 11:04
Rekneskap og budsjett for veien På siste XGF etterlyste eg rekneskapen for veien for siste år. Omberg opplyste at den var lagt fram for velet. Ber difor om at den umiddelbart vert lagt ut på heimesida. Ettersom styret har godkjent at det er tatt inn kr 204 000 i budsjettet for renter og avdrag på lån (forsvart på XGF) forventar eg at styret også her kan gi ei umiddelbar forklaring på kva som er grunnlaget for denne posten i budsjettet, herunder formål, år for låneopptak, lånevolum, avdragstid og renter.
Stein Riibe, 22. oktober 2014 20:03
Jeg var desverre forhindret fra å delta på Generalforsamlingen pga reisevirksomhet og er derfor antagelig ikke fullt ut oppdatert. Dog oppfordrer jeg velstyre og veilag til opprette en ny arbeidsgruppe som arbeide videre med brøytespørsmålet. Det at hytteeiere, slik det ser ut, ikke får brukt hyttene sine i vinter betyr at dette ikke er løst på en god nok måte. - Anbudet på brøyting av hovedveien virker å være gjennomført uten at det er satt premisser i forhold til prising for brøyting av sideveier. En slik " fri monopol-posisjon" medfører prisøkninger utover det som er mulig å betale på mange sideveier. Jeg ser også at det spekuleres i om anbudsvinner har redusert prisen på hovedveien for "å ta igjen det tapte" på sideveiene. En slik inndirekte "forfordeling" brøytekostnader vil åpenbart ikke fungere over tid. Hvis resultatet er at ett antall hytter ikke kan benyttes vinterstid, er det noe som selvsagt også vil påvirke prisen for brøyting av hovedveien (færre vinterbrukere betyr antagelig færre betalere..). - Alle hensyn tilsier at en samordnet brøytekontrakt for hele veinettet vil være det klart mest kostnadseffektive. Ved en slik tilnærming kan man konkuranseutsette helen dalen under ett, og administrasjonen vil bli vesentlig forenklet for brøyteansvarlig. Ingar Ekern ga også tidligere utrykk for at kompleksiten i å forhandle og administere ett stort antall kontrakter er en ressurskrevende oppgave. - Ordninger som ikke oppleves å være rettferdig og rimelig, vil kontinuerlig bli utfordret. Stabilitet rundt dette over tid forutsetter en BRED tilslutning til prinsippene fra alle deler av dalen. Hvis det ikk er mulig å få en slik tilslutning til EN OG SAMME AVGIFT for alle hytteierne, kan det løses ved EN FELLES BRØYTEKONTRAKT og betaling etter et SONESYSTEM som nogenlunde reflekterer bruk- og brøytebelastningen. Jeg deltar for min del gjerne i et dugnadsarbeid for å få på plass et forslag, og oppfordrer som nevnt styret til umiddelbart å iverksette et nytt initiativ på dette.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Neste side