Fullt navn kreves, anonyme innlegg vil bli slettet.

Skriv nytt innlegg


Milton Raiby Olaseterskarveien, 20. november 2014 12:04
Da har jeg betalt vel-kontingenten, jeg har betalt brøyteavgiften og jeg har spleisa på brøytinga i Olaseterskarveien, til tross for at vi ikke kommer til å besøke hytta verken påske-, vinter- eller påskeferien. Jeg betaler fordi jeg synes dette fellsskapet er det viktigste vi har i forhold til å kunne bruke hytta uhemmet. Jeg skulle ønske at også generalforsamlingas flertall hadde hatt den innstillinga, og ikke hadde trumfet gjennom en gunstig avtale for seg sjøl på bekostning av de hytteeierne som miste sin gode brøyteavtale. Det er det som er usolidarisk! ikke de som er frustrerte over at kunne tru at vellets formålsparagraf var et hjelpemiddel og et mål.
Kjetil Slettbakk,Oddbjørg Hay, 19. november 2014 19:01
Bommen er inngangen til hyttene og flesteparten tar vel noen ganger turer opp til toppen både sommer og vinter. At noen få ønsker å melde seg ut av det normale fellesskapet er ikke uvanlig. Uansett lovverk og jus er denne handlingen usolidarisk. Hvis man starter å grave er ingen ting fordelt 100 % rettferdig hvis man ønsker å se dette ensidig. Vi bodde en periode i en 2 etg. blokk med avtale om å dele på vask i sentral trappeoppgang hver 6. uke. En familie ville ikke vaske fordi de mente at familien bruke trappegangen så lite (bare hentet posten, og nesten aldri, brukte nedgang til vaskeri og boder. At noen ikke forstår betydningen av et godt fellesskap er noe vi etter hvert ser mye av. Vi godtar fellesfordeling på strømnett, vanntilførsel og fjernvarme så hvorfor ikke se hele hovedveien som en helhet. Behold, som tidligere, egen avtale for egen avstikker. Ønsker vi vei både sommer og vinter må prisen betales, alt tilsier at vi må oppføre oss solidarisk og tror ikke noen finner en annen, enkel, fordelingsnøkkel som tilfredsstiller alles ønsker. Det viktigste må vel være at økonomi og drift er helt åpen/synlig, og at vi ikke betaler mer enn hva som er av kostnader. Etter såpass mange år med drift har man sikkert oversikt over hva hele hovedveien fordelt på 10 år i snitt koster i året. Vi håper også at kreativiteten ikke blir så omfattende at det blir problemer med å oppnå enighet uten omfattende Advokat kostnader.
Milton Raiby Olaseterskarveien, 18. november 2014 21:04
Etter mine oppfatning er veiavtalevedtaket på årets ekstraordinære generalforsamling ugyldig siden det er i strid med vellets formålsparagraf. Medlemmene vil i den forstand ikke være bundet av vedtaket. Det er derfor heller ikke nødvendig å melde seg ut av vellet for å arbeide for en ny, alternativ veiavtale for dem som ikke omfattes av vedtakets hovedveisystem. Jeg er lei meg for at vellet nå har klart å bortforhandle et gode mange medlemmer har nytt godt av siden de blei medlemmer, for vårt vedkommende siden vellets første time. I alle disse årene har vi klart å holde ens pris for alle hytteeierne, selv etter at hytteeierne nede i Skarsdalen begynte å spleise med Damtjernhallsbeboerne. For vårt vedkommende er situasjonen økonomisk umulig, men vi håper at det nye utenforfellesskapet klarer å forenes om et arbeid som gjør brøytekostnadene våre overkommelige. Jeg ser fram til et samarbeid som vil gjøre hytta tilgjengelig på vinterstid igjen.
Gry Mile Jakobsen og Tom Helgesen, 18. november 2014 17:13
Denne mailen har vi nå sendt styret i Skarsdalen vel, og vi oppfordrer våre meningsfeller til å gjøre det samme: Skarsdalen Vel ble stiftet for å ivareta hytteeiernes felles interesser, blant annet for å få et tilfredsstillende vedlikehold av vegnettet. Eier av vår hytte (G.nr. 9, b.nr. 136) i Nordpolskardvegen 50 har vært medlem av vellet siden stiftelsen. Det er derfor med beklagelse at vi nå velger å melde oss ut. Den nye veiavtalen omfatter ikke lenger brøyting og vedlikehold av Dyrskardvegen og Nordpolskardvegen. For å ivareta vedlikehold og brøyting av disse vegene som gir adkomsten til vår eiendom, er vi blitt tvunget til å etablere vårt lokale veglag. Når eiendommene som har adkomst fra Dyrskardvegen og Nordpolskardvegen pålegges hele finanisieringen av driftskostnadene for disse vegene, ser vi det som rett og rimelig at tilsvarende må gjelde for de eiendommene som har adkomst fra vegnettet fra Skarseter og nordover. Sporadisk bruk av andre deler av vegnettet enn det som gir adkomst til egen eiendom, må uansett være dekket av slik bompengeavgift som alle betaler. Vellets veiavtale blir da en ensidig belastning for vår del ved at den gir en forpliktelse til å betale for en strekning av Skarsdalsvegen som er 50 % lengre og vesentlig dyrere å drifte enn den strekningen vi bruker for adkomsten til vår eiendom. Vi melder oss derfor nå ut av Skarsdalen Vel. Vegsameiet har fått melding om at vi ikke kan akseptere den «vegavgiften» som vellet og vegsameiet har fastsatt, og krevd ny faktura, basert på beregning av bidragsplikten etter veglovens premisser. Med vennlig hilsen Gry Mile Jakobsen og Tom Helgesen
K. Wilthil, 5. november 2014 19:35
Jeg er en av de 114 hytteeierne som etter det famøse vedtaket om å redusere og omdefinere hva som er hovedvei, står tilbake med en ren sommerhytte. Jeg vil derfor holde tilbake veiavgiften. Inntil denne saken er avklart deltar jeg ikke i noe spleiselag for å holde en, for meg nå helt uvedkommende, vei vinteråpen.
Roald Nes, 28. oktober 2014 22:02
I veiavtalen står det at rekneskap skal sendast velet innan utgangen av januar. Omberg har opplyst at styret har mottatt denne for 2013, men har ikkje gjort den kjend for velets medlemer. Den er heller ikkje etter direkte oppfordring lagt ut, jf. melding 26.10. (også sendt som e-post til leiar og web-redaktør). Etter dette framstår det som at styret bevist held tilbake informasjon av vesentleg karakter for medlemmene. Er ikkje overraska, men svært skuffa
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Neste side