Fullt navn kreves, anonyme innlegg vil bli slettet.

Skriv nytt innlegg


Ole P Nordheim, 14. juli 2015 09:34
Rent og fint vann i elven i dag. Ble nok lurt av et regnskyll som førte til alt grumset i elven i går😊
Ole Peder Nordheim, 13. juli 2015 19:01
Hei hyttefolk. Er det noen som vet hva som har skjedd med Skardselven? Var et trist syn da vi kom opp i dag å ser at elven er skikkelig grumsete om mindre tilbydende. Algeblomstring eller renseanlegget rett i elven? Håper begge deler er feil, men dette ser ikke bra ut. Fint hvis noen kjenner årsak og kan legge ut info.
Erling Havre, 2. juli 2015 21:34
Nedenstående BETENKNING VEILAG er tilgjengelig i en mer lettlest utgave på http://ehavre.simplesite.com/
Erling Havre, 2. juli 2015 13:56
BETENKNING VEILAG. VEILOVENS BESTEMMELSER OM ORGANISERING AV VEILAG OG HENSIKTEN MED ET VEILAG fremgår av følgende utdrag av §§54 og 55 i veiloven: § 54. Når privat veg blir brukt som sams tilkomst for fleire eigedomar, pliktar kvar eigar, brukar eller den som har bruksrett, kvar etter same høvetal som gjeld for den bruk han gjer av vegen, å halde vegen i forsvarlig og brukande stand….. Blir dei interesserte ikkje samde om korleis plikta til vedlikehald eller utbetring skal fordelast, kan kvar av dei krevje at desse spørsmåla skal avgjerast ved skjønn. § 55. Dei som har plikter etter § 54 første ledd, utgjer eit veglag. Veglaget skal møtast ein gong i året eller når det er turvande. Det tek fleirtalsavgjerd i alle spørsmål som gjeld vegfellesskapet og står for den daglege drifta…. Veglaget kan for den daglege drifta velje eit styre med eit eller fleire medlemmer til å handsame saker for det, og kan òg vedta vedtekter for laget. På grunnlag av høvetalet etter § 54, fastset veglaget det årlege driftstilskotet frå den einskilde….. BESTEMMELSE I SKARSDALEN VEILAG SINE VEDTEKTER OM MEDLEMSSKAP I STRID MED VEILOVEN. I § 5 i vedtektene heter det at veieiere er medlemmer av veilaget under nærmere spesifiserte vilkår. Ifølge veiloven er imidlertid veieierne medlemmer av veilaget så fremt de er brukere av veien. Det kan neppe være noen tvil om at veieierne også er brukere av veien, og derfor er veieierne betingelsesløst medlemmer i veilaget. I Veiavtalen mellom Skarsdalen Vel og veieierne, reforhandlet flere ganger gjennom årene, er sistnevnte fritatt for å betale bomavgift. Dette er en klar indikasjon på at veieierne også er veibrukere. (Det kan være grunn til å nevne at Veiloven ikke omtaler sporadiske brukere med eller uten tilknytning til Skarsdalen eller noen av hytteeierne.) BESTEMMELSE I SKARSDALEN VEILAG SINE VEDTEKTER OM OPPDELING AV ANSVAR FOR VEIEN ER TROLIG I STRID MED VEILOVEN. Overskriften på §4 i vedtektene er: Samarbeid med Veisameiet. Bestemmelsene er: «Veieiere er organisert i Vegen Gulsvik – Damtjern Sameie (forkortet til VGDS). VGDS er ansvarlig for sommervedlikehold av Skardsdalsvegen og finansierer dette med bominntektene. SV-SA og VGDS inngår en avtale som regulerer (1) grenseoppgang for vinter- og sommervedlikehold, (2) Veisameies bidrag pga. næringsvirksomhet og (3) gjensidig innsyn i foretakenes regnskap……». I §6 i vedtektene heter det: «Styret skal organisere vintervedlikehold av Skardsdalsvegen fra veibommen i Gulsvik til renseanlegg på Damtjernhallin.» Med tanke på bestemmelsene i veilovens §55, se ovenfor, er dette en høyst besynderlig oppdeling av ansvar. Sannsynligvis må den sies å være i strid med loven. Riktignok er Veiloven deklaratorisk (kan fravikes), men det er tross alt en lov, og det er neppe korrekt å hevde at bestemmelsene i §55 om driften av et veilag kan settes til side når først et veilag er etablert. BESTEMMELSER I SKARSDALEN VEILAG SINE VEDTEKTER OM HVILKE BRØYTEKOSTNADER SOM SKAL FORDELES PÅ FELLESSKAPET ER I STRID MED §54 I VEILOVEN. I §5 i vedtektene heter det: «SV-SA har som målsetting at alle sideveier, innkjørsler og private parkeringsplasser skal brøytes. Og i §6: «Styret skal organisere vintervedlikehold av Skardsdalsvegen fra veibommen i Gulsvik til renseanlegg på Damtjernhallin (som også nevnt ovenfor, og videre): I tillegg skal styret sørge for vintervedlikehold på alle tilstøtende sideveier og private innkjørsler og parkeringsplasser som er listet i et eget dokument.» I §5 heter det også: «Avgiften beregnes etter en beregningsmodell vedtatt av årsmøtet og beskrevet i eget dokument som heter Beregningsmodell for avgiften.» Ingen «beregningsmodell» kan tilsløre det faktum at private brøytekostnader blir søkt fordelt på felleskapet/alle hytteeierne. Forskjellige «fordelingsmodeller» kan i en ganske liten utstrekning redusere urettferdigheten i dette opplegget, men ingen «modell» kan eliminere den urimelige inkluderingen av private brøytekostnader. I §54 i Veiloven fremgår det klart at «kvar eigar, brukar eller den som har bruksrett, (pliktar) kvar etter same høvetal som gjeld for den bruk han gjer av vegen, å halde vegen i forsvarlig og brukande stand…..». I Vegdirektoratets kommentarer til Veiloven, NA-RUNDSKRIV NR. 97/01, heter det også at «veglaget kan med bindende virkning fastsette fordelingsbrøken for felleskostnadene blant brukerne» (uthevninger gjort her). Private brøytekostnader kan aldri bli felleskostnader. Siden den avgiften som Skarsdalen Veilag etter vedtektene søker å påføre hytteeierne i Skarsdalen er i strid med veiloven, er det ingen hytteeiere som behøver å akseptere denne avgiften. SKJØNN. I §54 I Veiloven heter det: «Blir dei interesserte ikkje samde om korleis plikta til vedlikehald eller utbetring skal fordelast, kan kvar av dei krevje at desse spørsmåla skal avgjerast ved skjønn.» I dette tilfellet, hvor pålagte avgifter opplagt er i strid med Veiloven, må en omgjøring kunne kreves uten bruk av skjønn. HYTTEEIERNES MEDLEMSSKAP I VEILAGET. Med de bestemmelsene som ifølge ovenstående Skarsdalen Veilag er grunnlagt på, er det mer enn tvilsomt om hytteeierne i Skarsdalen behøver å anse seg som medlemmer i Veilaget, noe som er regelen etter §55 i Veiloven. BETALING ALTERNATIV AVGIFT. Det er selvsagt i hytteeiernes interesser at veien blir brøytet også kommende vinter. Det må derfor være tillatt for de hytteeierne som ønsker det, å innbetale for snøbrøyting det beløpet som ble vedtatt på den ekstraordinære generalforsamlingen i Skarsdalen Vel 16. oktober 2014: Kr. 2.200 pr. hytte, ny hovedvei: Gulsvik – Renseanlegget ved «1000-meteren».
Morten Killingmoe, 24. juni 2015 17:52
RETTFERDIGHET OG TILLIT I SKARSDALEN Feilaktig betegnelse på hva som er hovedvei tror jeg er det som har ført til usikkerhet og diskusjon om hva som er rettferdig fordeling av brøyteutgiftene i dalen. Hovedvei bør være den strekningen alle hytteeierne bruker, nemlig veien fra bommen i Gulsvik - frem til Skarsetra.(Brøyteutgifter ca. kr. 2000.- pr. hytte.) Alle dagens veier videre fra Skarsetra må vi kunne se på som likeverdige. Hvis hver hytteeier setter på tripptelleren ved Skarsetra og rapporterer til Veilaget antall 100metere (forhøyet til nærmeste) frem til sin parkeringsplass vil summen av alle disse "100metrene" gi grunnlag for fordeling av den ca.millionen som kommer i tillegg til 1/2millionen frem til Skarsetra. Hvis summen av "100metrene" som fremkommer blir f.eks. 8000 vil dette gi en brøytepris pr. 100meter på kr. 125.- Eksempel: En hytte som ligger 2 kilometer fra Skarsetra (uansett ved hvilken vei og uansett antall hytter knyttet til denne veien) vil få en brøyteutgift på kr. 2000.- + kr. 2500.- En hytte som ligger 500 meter fra Skarsetra vil få kr.2000.-+ kr. 625.- På denne måten vil alle bli tilgodesett, men det kan selvsagt innvendes at hyttene lengre ned i dalen får en meterpris som er beregnet ut fra meromkostningene ved brøytingen oppover i dalen, men det tror jeg er en bagatell for disse hytteeierne som i alle år har vært med å finansiere brøytingen helt til topps. Innrapporteringen av avstanden til hver hytte vil basere seg på tillit. (Skulle det ikke ha kommet inn avstandsberegning innen fastsatt dato fra en eller flere hytteeiere vil maks.avstand bli satt opp for det året.) Jeg tror så lenge utgangspunktet er rettferdighet er det ingen grunn til å frykte at noen vil jukse på avstand eller undra seg å betale sin del av gilde. (Vi bør også ha i tankene at beløpet på brøyteutgifter på kr. 1.500.000.- fremkom som et resultat av ekstremvinteren 2013/2014) Skulle none ha innvendinger eller finne logiske brister i dette innlegget så vennligst vit at det er skrevet av en hytteeier med 50års botid i Skarsdalen (alder tilsvarende), og som aldri har brukt bilen annet enn til og fra hytta. En hver bevegelse i dalen har skjedd til fots eller på ski.
Horst Vogel, 23. juni 2015 22:10
Veilagets Stiftelses- og Årsmøte. På GF til velet i april har tidligere velstyre gått inn for avstandsmodellen som sitt forslag for kostnadsfordeling, inkludert flere varianter av fordelingsprofiler. Forsamlingen viste overraskende både solidaritet og helhetstenkning med å stemme for en veldig moderat fordelingsprofil. Dette var hovedgrunnen for meg å bidra i interimsstyret med stiftelsen av veilaget som etter velstyrets forslag skulle ta seg av vintervedlikehold av ALLE veier, private innkjørsler og parkeringsplasser. Det viste seg imidlertid fort at både interimsstyrets medlemmer og årsmøtet på mandag har sprikende oppfatninger om nettopp velstyrets tidligere forslag. Det betød at hovedtanken nemlig lik kjørelengde eller hytter i samme område har lik pris ble sannsynligvis forlatt til fordel for en sterkere differensiering mellom privat og felles vei, noe som nå må defineres for hver enkelt hytte og inkluderes i en ny fordelingsmodell. At jeg selv profiterer av en slik differensiering hindrer meg ikke å anse en slik løsning som usolidarisk og i hvert fall kompliserende. Derfor har jeg trukket min kandidatur til styret på årsmøtet. Det er et tankekors for meg at vi med den største selvfølgelighet opptrer solidarisk i våre boligstrøk, hvor kommunene har vesentlig høyere brøytekostnader i kronglete villaveier i forhold til hovedvei som brøytes av snøplogen i en fei. I noen sideveier bruker en traktor timer for å brøyte stikkveier og innkjørsler. Jeg har ikke hørt om at huseierne langs hovedveien ønsker kommunal avgiftsreduksjon fordi de ikke vil «sponse» villaeierne i sideveier. Det er nå tydelig at dette prinsippet ikke kan overføres til Skarsdalen. Med spenning venter jeg nå på styrets alternative fordelingsmodeller som antageligvis gjelder tidligst for 2016/17 sesongen. Jeg ønsker å bruke anledningen til å takke for hyggelig samarbeid i interimsstyret og selvfølgelig kan jeg bistå det nye styret med regneark og evt. tilpasninger hvis ønskelig.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  Neste side