Fullt navn kreves, anonyme innlegg vil bli slettet.

Skriv nytt innlegg


Stein Riibe, 22. oktober 2014 20:03
Jeg var desverre forhindret fra å delta på Generalforsamlingen pga reisevirksomhet og er derfor antagelig ikke fullt ut oppdatert. Dog oppfordrer jeg velstyre og veilag til opprette en ny arbeidsgruppe som arbeide videre med brøytespørsmålet. Det at hytteeiere, slik det ser ut, ikke får brukt hyttene sine i vinter betyr at dette ikke er løst på en god nok måte. - Anbudet på brøyting av hovedveien virker å være gjennomført uten at det er satt premisser i forhold til prising for brøyting av sideveier. En slik " fri monopol-posisjon" medfører prisøkninger utover det som er mulig å betale på mange sideveier. Jeg ser også at det spekuleres i om anbudsvinner har redusert prisen på hovedveien for "å ta igjen det tapte" på sideveiene. En slik inndirekte "forfordeling" brøytekostnader vil åpenbart ikke fungere over tid. Hvis resultatet er at ett antall hytter ikke kan benyttes vinterstid, er det noe som selvsagt også vil påvirke prisen for brøyting av hovedveien (færre vinterbrukere betyr antagelig færre betalere..). - Alle hensyn tilsier at en samordnet brøytekontrakt for hele veinettet vil være det klart mest kostnadseffektive. Ved en slik tilnærming kan man konkuranseutsette helen dalen under ett, og administrasjonen vil bli vesentlig forenklet for brøyteansvarlig. Ingar Ekern ga også tidligere utrykk for at kompleksiten i å forhandle og administere ett stort antall kontrakter er en ressurskrevende oppgave. - Ordninger som ikke oppleves å være rettferdig og rimelig, vil kontinuerlig bli utfordret. Stabilitet rundt dette over tid forutsetter en BRED tilslutning til prinsippene fra alle deler av dalen. Hvis det ikk er mulig å få en slik tilslutning til EN OG SAMME AVGIFT for alle hytteierne, kan det løses ved EN FELLES BRØYTEKONTRAKT og betaling etter et SONESYSTEM som nogenlunde reflekterer bruk- og brøytebelastningen. Jeg deltar for min del gjerne i et dugnadsarbeid for å få på plass et forslag, og oppfordrer som nevnt styret til umiddelbart å iverksette et nytt initiativ på dette.
Per Bjørnar Nygaard, 22. oktober 2014 13:01
Vi må nok bare innse at vår hytte, som har vært flittig brukt. I alle de 27 vintre vi har holt til her oppe. Heretter blir ei sommerhytte. Vi hører til Olaseterskar veien. Dette var den første veien, (stamveien) som ble bygget, i øvre del av skarsdalen. Forrige vinter betalte vi kr 1500,- + tillegg kr 1000,- totalt. Det er selvfølgelig alt for lite. Vi i Olaseterskar, er innstilt på å dele brøyteutgiftene. På en mer rettferdig måte. Men det finnes visse grenser. Etter dagens pris, hvis vi alle 5 hyttene langs veien. Deler likt. Så blir det, kr 15750,- på hver hytte. I tillegg kommer hovedveien kr 2200,- = kr 17950,- Dette er ingen av oss villige til og betale. Så veien må bare snø igjen. Vår vei har vært brøytet i ca. 40 år. Jeg vil også bemerke, at brøyte entreprenøren opererer med noen priser som er helt uakseptale. Det virker som han skal ta fortjenesten på sideveiene. Det kan han selvfølgelig prøve på, så lenge han har monopol. Vi skal vel selvfølgelig ikke betale brøyteavgift for hovedveien. Når vi ikke har mulighet, for å benytte hytta om vinteren. Jeg mener veiavgiftene i Skarsdalen, må kunne gå an å fordele på en mer rettferdig måte. Synes også general forsamlingen, bar preg av et forhastet opplegg.
Jan Hannestad, 21. oktober 2014 17:36
Jeg synes styret gjorde en god jobb i forkant av den ekstraordinære generalforsamlingen, men det betyr ikke at vi nødvendigvis er fornøyd med det utfallet som avstemmingen medførte. For oss på H12 i Damtjernhallin betyr det en vesentlig økning i brøytekostnadene. (Jeg vet at dette også er tilfelle for de fleste andre.) I fjor betalte vi 1.500 kr + frivillig bidrag på 1.000 kr. I nytt regime vil vi får samlede kostnader på 7 - 10.000 kr for brøyting. Så stor er økningen at det er mange som nå vurderer om man vil være med på en brøyteavtale på veien fra "1000 - meteren". Resultatet kan bli at det ikke blir brøytet og Veilaget/entreprenøren må etablere parkeringsplasser for 50 - 60 biler der brøytingen slutter. Hva H22 vil gjøre er uklart, men vi på H12 har deler av veien felles med H22 og det må eventuelt lages en felles brøyteavtale på den delen av veien. Problemet er bl.a. forårsaket av Veilaget som har lagt til grunn et altfor høyt ambisjonsnivå i anbudsgrunnlaget. Etter mitt syn må Veilaget snarest ta dette problemet opp med entreprenøren og se om det kan gjøres en endring/reforhandling av avtalen med lavere krav til fremkommelighet på deler av uken og tilrettelegge for en koordinert tilleggsavtale for småveiene/privatveiene.
Ketil Omberg, 21. oktober 2014 12:39
Stor takk til alle som deltok på velets ekstraordinære generalforsamling 16.10.2014. Det var ny rekord i oppmøtet, 98 stemmeberettigete inklusive fullmakter, det tilsvarer 46 % av antall betalende medlemmer. Tilsvarende på ordinær GF 19.3.2014 var 48, altså vel en fordobling. Det var så vidt at alle fikk plass i Korsvollhuset. Takk for alle gode innlegg og innspill og forslag. Til slutt kunne vi stemme over i alt 5 forslag til ny hovedveiavtale: 2 fra styret og 3 fra salen. Styrets primære forslag gikk seirende ut av avstemningen. Det innebærer at den nye hovedveiavtalen mellom Skarsdalen vel og Veien Gulsvik – Damtjern Sameie nå omfatter hovedveien (Skarsdalsveien) fra bommen i Gulsvik og opp til renseanlegget på toppen). Sideveiene som var med i tidligere veiavtaler er dermed ikke lengre med (Nordpolskardveien, Dyrskardveien, Olaseterskardveien, Damtjernryggen og veien fra renseanlegget ned mot H 12). Kontrakt for brøyting av den nye hovedveien er underskrevet av veisameiet og Gandrudbakken Maskin (GM). For alle andre veier må det inngås brøyteavtaler mellom hytteeierne og GM. På forsiden ligger en presentasjon fra veigruppen som gir holdepunkter for hvordan dette kan gjøres. Stikkordet er å gå sammen for den enkelte vei. Jeg håper alle velets medlemmer klarer å finne gode løsninger for dette. Med ønske om en flott høst og vinter i Skarsdalen. Hilsen Ketil Omberg Styreleder i Skarsdalen vel
Trond Berntsen, 20. oktober 2014 21:34
Prisen for brøyting er helt urealistiske summer.For min del som er øverst på en stikkvei på 500 m vil det si at jeg må betale ca. 10 til 12 tusen kroner for brøyting av stikkveien, samt prisen for brøyting av hovedveien. Jeg har mange ganger sittet oppe ved hytta og sett når brøytetraktoren svinger av ved hovedveien, og tatt tida han bruker til han er nede igjen. Har aldri sett at han har brukt mer enn 20 min. hver gang. Om det er helt ekstraordinære forhold kan selvsagt det skje at han bruker noe mer. Om vi regner 20 min i snitt, så kan han brøyte 3 turer på en time. I forhold til de prisene det opereres med her kan han da brøyte 220 ganger, DVs 1,2 gang i snitt pr. dag fra 1.nov og frem til 28 april. Dette er helt useriøst og spekulativt.Også er det et problem at veieierne binder seg til noe slikt useriøst, og dermed tvinger stikkveiene til å benytte samme useriøse brøyter, som dermed får monopol på markedet.Er de noe seriøse, så ser de hvor lang tid de benytter i snitt pr. tur, og noterer ned alle turer de kjører. Vi må da definere hvor mye snø det skal være før vi ønsker at det brøytes.Alternativt får de brøyte opp de parkeringene som var før og inkludert i hovedveien. Så parkerer vi der. Da kjøper jeg scooter og kjører opp derfra, alternativt reiser jeg til syden hele vinteren.Prisen på hovedveien er grei nok, men det blir feil å legge så mye på stikkveiene at de eventuelt subsidierer hovedveien.Når dette er sagt, så har alle fordel av å kunne kjøre frem til hytta, uansett hvor i dalen en har hytte. De som har øverst kjører opp hver gang, mens de som er nederst også kjører opp flere ganger i uka for å slippe å gå helt til toppen av fjellet. De bruker faktisk veien opp mere enn de som har hytte øverst. Det skulle derfor vært en felles pris for alle som har hytte i dalen.Andre steder gjør de dette. Et godt eksempel er Vikerfjell. Der betaler alle ca. 3000.- i året, og det er aldri slike problemer der.Det blir heller ikke riktig å legge en pris etter det verste året som har vært på 50 år, og si at det kan jo komme 3 slike år? Derfor må de ha så mye. Hva om det kommer 3 år nesten uten snø? Skal de da betale tilbake penger?Eneste korrekte for alle parter er betaling i hht medgått tid. Hva om en på grunn av høy pris på brøyting av stikkveier ikke ønsker å bruke hytta om vinteren? Skal en allikevel betale for en brøyting av en hovedvei en ikke benytter? Hva med andre folk fra bygda som ikke har hytte men allikevel reiser opp? Hvilke juridiske forpliktelser har en i forhold til dette? Har noen regnet på meterpris vei på hovedvei i forhold til stikkvei? Tror det blir vanskelig å selge hytter i Skarsdalen med dette systemet. .Trond Berntsen
Gunnar Tømte, 19. oktober 2014 23:01
Kjære hytteeiere ved Skarsetra. Generalforsamlingen har med knapt flertall bestemt at ny veiavtale med Veisameiet kun skal gjelde hovedveien gjennom dalen, og at alle sideveier nå må inngå private avtaler med brøyteentreprenøren. Styret vil slik jeg forstår det fortsette å jobbe for en avtale hvor flere veier er inkludert. Jeg er for en omfattende avtale som inkluderer de fleste sideveier, med mål om en best mulig avtale med veisameiet/entreprenør. Jeg er imidlertid ikke overbevist om at GF nå har vedtatt en modell for rettferdig fordeling av veikostnadene, der alle hytteeiere har lik årsavgift (og bomavgift) for muligheten til å bruke hele hovedveien. Dette er en mulighet som alle som putter penger på bommen har, uavhengig av om man er hytteeier og betaler årsavgiften. Uansett trenger vi å avtale brøyting av veiene ved Skarsetra. Jeg tenker at det ikke kan være nødvendig å lage separate avtaler for hver lille veistubb, men at det bør være mulig å få til en felles avtale for Dyrskard- og Nordpolskardveien og evt flere veier? Også for disse veiene er jeg for en kostnadsfordeling avhengig av hvor hytta ligger langs veien. Jeg ville satt stor pris på om hytteiere ved Skarsetra sender meg epostadresse, evt om vellet har en slik oversikt, så vi raskt kommer til enighet om hvordan vi skal organisere brøytingen denne vinteren. Med vennlig hilsen Gunnar Tømte Dyrskardveien 27 gunnar@netcom.no 92401784
1  2  3  4  5  6  7  8  9  Neste side