Fullt navn kreves, anonyme innlegg vil bli slettet.

Skriv nytt innlegg


Kjetil Gamre, 24. november 2015 22:20
Harehopp ; Alt var lukket men det var nok en sprekk rundt selve døra som gjorde at snø kom inn.Låsebeslaget i dørramme må nok justeres litt lenger ut slik at døren er lettere å lukke; Holder seg lukket og tetter bedre.. Tror at overføringsblekk mellom låssylinder og sleide er røket på sidedøren. Er det en låsesmed i Skarsdalen som kan se på dette?
Bjørn Axel Gran, 22. november 2015 10:31
Ad Harehopp: var bade dør og lemmer åpne, eller var lemmene lukka? Døra til hytta må lukkes ordentlig og sikres med kroken! Det er gjort flere forsøk å fikse lås med verktøy, men uten stort hell. Nøkkel til sidedøra henger på oppgitt sted. Den var ok i slutten av oktober. Ad ved på Harehopp_ situasjonen er fortsatt slik at DEN VEDEN DU VIL BRENNE MÅ DU BÆRE OPP Jeg og andre bar opp en del i starten av høstferien, men den var brent opp av anddre 2 uker etterpå! Karsten har lovt å kjøre opp en del sekekr så fort det er skooterføre. Jeg skal først opp om 3 uker, men vil da sjekke situasjonen. Mvh, Bjørn Axel (koieansvarlig) Dersom man er på Facebook så legges også statusmedlinger ut på: https://www.facebook.com/HarehoppVassfarfjellet
Kjetil Gamre, 20. november 2015 13:10
Hadde en fin tur på beina til Harehopp 14 november. Det blåste en del så det var surt. Gikk derfor inn for å varme oss litt. Det viste seg at hoveddøren ikke hadde vært godt nok lukket slik at det hadde blåst inn noe snø. Virker som om døra ikke går helt igjen. Videre var det helt tomt for ved, Det er også dumt og ubetenktsomt for de som besøkte koia sist og tok den siste vedkubben. Vi fikk heller ikke opp låsen til sidedøren. Virker som om låssylinder er defekt. Mener å ha hørt at det ligger ved her ? Er det noen som kan ta med seg noe verktøy og forsøke å justere hovedør slik at den er enklere å lukke ? Eventuelt også se på sidedøren, men her må det vel inn en ny låssylinder og nye nøkler... Skal på fjellet nå i helgen men har ikke tid å se på dette da... He en fin fjelltur til en koslig koie!
Erling Havre, 4. november 2015 13:29
Nedenstående NOTATER er tilgjengelige i en mer lettlesbar form på http://ehavre.simplesite.com/421925283 NOTATER OM VEILAG – FORSLAG. Grunnlag for Skarsdalen Veilag. Ifølge vedtektene er veilaget et samvirkeforetak etablert etter «Lov om samvirkeforetak». Med «samvirkeforetak» menes i denne loven «ei samanslutning som har til hovudformål å fremje dei økonomiske interessene til medlemmane gjennom deira deltaking i verksemda som avtakarar, leverandørar eller på annan liknande måte...» Dette er neppe det rette grunnlaget å etablere et veilag på. Nevnte lov er for øvrig en ganske omfattende lov med 164 paragrafer. Det finnes ingen krav i loven om medlemsskap for noen. Forslag til vedtektsforandring: Skarsdalen veilag er etablert på grunnlag av Veiloven. Vedtekter i overensstemmelse med Veiloven. Et veilag må ha vedtekter som er i overensstemmelse med Veiloven. Styret i Skarsdalen Vel har innrømmet at veilaget ikke er i overensstemmelse med Veiloven i innkalling til ordinær Generalforsamling 29. april 2015: Grunneierne kan tiltre dette veilaget når de selv er klar for det. Når alle de 4 grunneierne er med, vil veilaget være helt i samsvar med veiloven § 55.» Så lenge vi aksepterer at grunneierne ikke er med i veilaget, og det er det gode grunner til, så er altså veilaget ikke helt i samsvar med Veiloven. Konsekvensene er at hytteeierne ikke automatisk er medlemmer i dette veilaget. Det sies når alle grunneierne er med i veilaget, så er det i overenstemmelse med loven. Det ville trolig vært riktigere å si hvis grunneierne blir med. Og hvorfor skulle grunneierne stille seg annerledes til denne saken i fremtiden enn de gjør i dag? Hvis veilaget skulle vært i overensstemmelse med Veiloven, måtte også veilaget tatt avgjørelser «i alle spørsmål som gjeld vegfellesskapet», det vil si også sommervedlikeholdet. Hvis et veilag som ikke er i overensstemmelse med Veiloven, påtar seg oppgaver som er omtalt i Veiloven, må lovens bestemmelser følges. Vegdirektoratet har presisert i rundskriv at det er felleskostnader som skal fordeles mellom medlemmene. Skarsdalen Veilag ble etablert i kombinasjon med et løfte om at private brøytekostnader i stort omfang skal dekkes av alle hytteeierne i fellesskap. Det må fremgå av Vedtektene at dette ikke skal skje. Det heter i §5 i vedtektene: «Avgiften beregnes etter en beregningsmodell vedtatt av årsmøtet og beskrevet i eget dokument som heter Beregningsmodell for avgiften.» Faktum er at det ikke ble vedtatt noen beregningsmodell i «årsmøtet». (Kfr sak 4.3) (Årsmøte er satt i anførselstegn fordi møtet egentlig var en konstituerende generalforsamling i veilaget). I referatet heter det: «Fordelingsmodellene ble fremlagt. Det ble vedtatt at det var nødvendig å vurdere de enkelte forslag bedre mot interimstyrets forslag før noen kunne vedtas.» Forslag til vedtektsforandring, §5: «Avgiften for hovedveien, definert som Skarsdalsveien fra bommen i Gulsvik til renseanlegget etter Tusenmeteren, fordeles på hytteeierne etter den respektives avstand fra bommen i Gulsvik. I den utstrekning styret i veilaget sørger for vintervedlikehold på tilstøtende sideveier og private innkjørsler og parkeringsplasser skal alle kostnadene med dette fordeles på aktuelle brukere innen de respektive områdene.» Bominntekter. Ifølge vedtektene for Skarsdalen Veilag er veieierne ansvarlig for sommervedlikehold av Skarsdalsveien. Og finansierer dette med bominntektene. Dette er nok et bevis på at vi ikke har et veilag etter veilovens bestemmelser (også nevnt ovenfor). For ifølge veilovens §55 er det veilaget som «tek fleirtalsavgjerd i alle saker som gjeld vegfellesskapet og står for den daglege drifta». Bompengene er en betydelig inntektspost, som veilaget har gitt fra seg muligheten til å bestemme over. Og er det noen sammenheng mellom utgiftene til sommervedlikehold og bominntektene? En av hytteeierne i Skarsdalen har på grunnlag av tilgjengelige regnskap regnet ut at i perioden 2010 til 2014 har bominntektene oversteget utgiftene til sommervedlikehold inklusive drift veibom og regnskap med praktisk talt 1,1 million kroner. Ulemper med et veilag består i økte utgifter til administrasjon og annet for hytteeierne i forhold til kun å ha et vel-lag. Dessuten flere møter å delta i. Enda et forhold er at uenighet i mellom hytteeiere og veilag kan resultere i rettssaker. Dette kan skje ved at noen forlanger skjønn over avgjørelser i veilaget, eller ved at veilaget prøver rettslig inkasso for å få inn penger hytteeierne ikke mener de bør betale. Rettssaker er kostbare og uansett utfall er det hytteiere som må betale gildet. Servitutt. Et servitutt er en særrettighet som er lovbeskyttet. Det er derfor ganske besynderlig at det heter i vedtektene for veilaget: «Veilaget godtar ingen avtaler eller forpliktelser som veieiere eller grunneier måtte ha inngått med enkelte hytteeiere om betaling av lavere avgift enn den til enhver tid fastsatte avgift». Forslag Skarsdalen Veilag oppløses og Skarsdalen Vel tar seg av veioppgavene som før.
Lisbeth Raiby, 6. oktober 2015 11:24
Takk for rask tilbakemelding og takk for hyggelig tjeneste. JH4K
Tom Helgesen, 6. oktober 2015 10:43
Avissystemet fungerer ikke. Alle som kjører forbi bommen i Gulsvik bør se om det er noe post/aviser som kan bringes med opp til Skarseter/Damtjern. Egentlig et helt suverent system hvis det fungerer, men det gjør det altså ikke. I høstferien sist uke lå det mange aviser fra flere dager tilbake i kassa nede i Gulsvik. I den samme perioden hadde mange titalls hytteeiere passert den samme bommen. Gidder de ikke ta med avisene opp for andre, eller er de rett og slett ikke klar over systemet?
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  Neste side